Αρχική                   Ποιοί Είμαστε                  Χρήσιμα Links
 
Γλώσσα:

Κατηγορίες
Βιβλία
Αγία Γραφή
Αντιαιρετικά-Εποικοδομητικά
Βίοι Αγίων-Ασκητικά
Δογματικά-Κατήχηση-Πατρολογία-Ποιμαντικά-Φιλοκαλία
Ελληνισμός
Επίκαιροι τίτλοι
Θύραθεν-Γενικώς
Ιστορία-Δίκαιο
Λατρεία-Λειτουργικά-Προσευχητάρια-Ακολουθίες
Λογοτεχνία
Μαγειρική
Μουσική
Νέες Εκδόσεις-Πρός εκδοσιν
Ξενόγλωσσα
Παιδί
Περιοδικά
Πολυμέσα
Προτεινόμενα-Προσφορές
Σύγχρονος προβληματισμός-Επιστήμη-Γενικά
Ταξίδι-Θρησκευτικός τουρισμός
Τέχνη-Αγιογραφία-Εικόνες
Υμνογραφία - Ακολουθίες
Μοναστηριακά
Εκκλησιαστικά

Bestsellers
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ / ΣΩΤΗΡΙΟΥ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Η ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
3. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.ΡΩΜΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ , ΔΟΓΜΑ - ΗΘΙΚΗ - ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
4. ΠΑΤΗΡ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΕΝΑΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
5. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.ΡΩΜΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ , ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ - ΠΤΩΣΗ - ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΖΩΗ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
6. ΠΑΤΗΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ

Έξυπνες Λύσεις
Δωροεπιταγές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επικοινωνία
Όροι και Προυποθέσεις συναλλαγής
Ασφάλεια Αγορών-Προσωπικά Δεδομένα

:: Εκδόσεις Μορφή :: :: Βιβλία :: Δογματικά-Κατήχηση-Πατρολογία-Ποιμαντικά-Φιλοκαλία :: Δόγμα :: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.ΡΩΜΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ , ΔΟΓΜΑ - ΗΘΙΚΗ - ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.ΡΩΜΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ , ΔΟΓΜΑ - ΗΘΙΚΗ - ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.ΡΩΜΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΟΥ  Α΄ , ΔΟΓΜΑ - ΗΘΙΚΗ - ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
Τό νέ­ο βι­βλί­ο τοῦ Μη­τρο­πο­λί­του Ναυ­πά­κτου, μέ τίτ­λο «Ἐ­μπει­ρι­κή Δογ­μα­τι­κή», ἀ­πο­τε­λεῖ μί­α πο­λύ­τι­μη κα­τά­θε­ση στήν σύγ­χρο­νη θε­ο­λο­γι­κή βι­βλιο­γρα­φί­α. Τό ἔρ­γο, τό ὁ­ποῖ­ο πρό­κει­ται νά ὁ­λο­κλη­ρω­θῆ σέ δύ­ο τό­μους, βα­σί­ζε­ται κυ­ρί­ως σέ προ­φο­ρι­κές πα­ρα­δό­σεις τοῦ π. Ἰ­ω­άν­νου Ρω­μα­νί­δη. Τό βι­βλί­ο αὐ­τό εἶ­ναι ἡ συ­νά­ντη­ση δύ­ο ση­μα­ντι­κῶν θε­ο­λό­γων τοῦ και­ροῦ μας. Ὁ χει­μαρ­ρώ­δης και ἀ­να­τρε­πτι­κός λό­γος τοῦ π. Ἰ­ω­άν­νου Ρω­μα­νί­δη, πα­ρου­σια­ζό­με­νος μέ­σα ἀ­πό τήν ἔ­μπει­ρη θε­ο­λο­γι­κή γρα­φί­δα τοῦ Μη­τρο­πο­λί­του Ναυ­πά­κτου, ἔρ­χε­ται νά ἐ­πι­φέ­ρη μί­α ἀ­πε­λευ­θε­ρω­τι­κή το­μή στήν θε­ο­λο­γι­κή σκέ­ψη. Στήν οὐ­σί­α, ὁ λό­γος τοῦ π. Ἰ­ω­άν­νου Ρω­μα­νί­δη, ἀ­κρι­βής καί συ­γκε­κρι­μέ­νος, δέν και­νο­το­μεῖ, ἀλ­λά πα­ρα­λαμ­βά­νει τήν πα­τε­ρι­κή θε­ο­λο­γί­α καί τήν ἐ­πα­να­δια­τυ­πώ­νει μέ ἕ­ναν τρό­πο καί­ριο γιά τήν δι­κή μας ἐ­πο­χή. Ὁ πρῶ­τος τό­μος τῆς Ἐ­μπει­ρι­κῆς Δογ­μα­τι­κῆς ὑ­πο­διαι­ρεῖ­ται σέ τέσ­σε­ρα κε­φά­λαια. Τό πρῶ­το πραγ­μα­τεύ­ε­ται τήν σχέ­ση δόγ­μα­τος καί ἠ­θι­κῆς, τό δεύ­τε­ρο τήν ἐ­μπει­ρί­α τῆς ἀ­πο­κα­λύ­ψε­ως, τό τρί­το καί τό τέ­ταρ­το τούς φο­ρεῖς καί τά μνη­μεῖ­α τῆς ἀ­πο­κα­λύ­ψε­ως ἀ­ντί­στοι­χα.

Ἡ δογ­μα­τι­κή τοῦ π. Ἰ­ω­άν­νου δια­φέ­ρει ἀ­πό τίς μέ­χρι σή­με­ρα γνω­στές, για­τί εἶ­ναι ἐ­μπει­ρι­κή. «Τό δόγ­μα δέν εἶ­ναι νά πι­στευ­θῆ. Τό δόγ­μα εἶ­ναι νά βι­ω­θῆ». Τό δόγ­μα δέν εἶ­ναι ἀν­θρώ­πι­νος στο­χα­σμός, δέν σχε­τί­ζε­ται μέ τήν φι­λο­σο­φί­α, δέν προ­σεγ­γί­ζε­ται μέ­σῳ τῆς με­τα­φυ­σι­κῆς καί δέν ὁ­δη­γεῖ σέ καμ­μί­α μορ­φή ἠ­θι­κο­λο­γί­ας. Εὔ­γλωτ­τη με­τα­φο­ρά πού διαν­θί­ζει ἐ­πί­μο­να τόν λό­γο τοῦ π. Ἰ­ω­άν­νου εἶ­ναι αὐ­τή τῆς θε­ο­λο­γί­ας μέ τίς φυ­σι­κές, τίς θε­τι­κές ἐ­πι­στῆ­μες, κυ­ρί­ως τήν ἰ­α­τρι­κή καί τήν ἀ­στρο­νο­μί­α. Ἡ μέ­θο­δος πού προ­τεί­νε­ται γιά τήν προ­σέγ­γι­ση τοῦ δόγ­μα­τος καί κα­τΆ ἐ­πέ­κτα­σιν τῆς θε­ο­λο­γί­ας εἶ­ναι τό πεί­ρα­μα, ἡ ἐ­μπει­ρί­α, ἡ πα­ρα­τή­ρη­ση καί ἡ κα­τα­γρα­φή κα­θώς καί ἡ ἐ­πα­λή­θευ­σή της μέ­σῳ τῆς ἀ­πο­τε­λε­σμά­των, τοῦ βαθ­μοῦ ἐ­πι­τυ­χί­ας τῆς με­θό­δου σέ συ­νάρ­τη­ση μέ τόν στό­χο. Ὁ στό­χος εἶ­ναι ἡ θέ­ω­ση τοῦ ἀν­θρώ­που καί σΆ αὐ­τόν φθά­νει ὁ ἄν­θρω­πος διά τῆς ὁ­δοῦ τῆς κα­θάρ­σε­ως καί τοῦ φω­τι­σμοῦ. Ἁ­πτό τε­κμή­ριο γνη­σι­ό­τη­τας τῆς ἐ­μπει­ρί­ας αὐ­τῆς, ἡ ὁ­ποί­α με­τα­μορ­φώ­νει τόν ἄν­θρω­πο ὡς ψυ­χο­σω­μα­τι­κή ὀ­ντό­τη­τα –πά­ντο­τε στό πε­δί­ο τῶν φυ­σι­κῶν φαι­νο­μέ­νων καί ὄ­χι τῶν με­τα­φυ­σι­κῶν κα­τα­σκευ­ῶν– εἶ­ναι τά ἱ­ε­ρά λεί­ψα­να. Τέ­τοιου εἴ­δους ἐ­μπει­ρι­κές πραγ­μα­τι­κό­τη­τες ἑλ­κύ­ουν σή­με­ρα τούς ἑ­τε­ρο­δό­ξους, ἐ­νῶ ἐ­πί­σης το­νί­ζε­ται ὅ­τι ἡ με­τα­φυ­σι­κή θε­ώ­ρη­ση τῆς θε­ο­λο­γί­ας, δη­λα­δή ἡ δυ­τι­κή της ἐκ­δο­χή, εἶ­ναι αὐ­τή πού προ­σέλ­κυ­σε τήν μαρ­ξι­στι­κή κυ­ρί­ως κρι­τι­κή.

Τό δόγ­μα, συ­νε­πῶς, εἶ­ναι κα­τα­γρα­φή, ἀ­πο­τύ­πω­ση τῆς ἀ­πο­κα­λυ­πτι­κῆς ἐ­μπει­ρί­ας τῶν θε­ο­πτῶν ἁ­γί­ων, εἶ­ναι ἡ λο­γι­κή δια­τύ­πω­ση τοῦ μυ­στη­ρί­ου πού αὐ­τοί βί­ω­σαν. Τό δόγ­μα ὅ­μως λει­τουρ­γεῖ καί ὡς μέ­σο θε­ρα­πεί­ας γιά τούς πνευ­μα­τι­κά ἀ­σθε­νεῖς, ὡς ὁ­δη­γός καί δεί­κτης πού ὁ­ριο­θε­τεῖ τό ση­μεῖ­ο στό ὁ­ποῖ­ο μπο­ροῦν νά φθά­σουν. Εἶ­ναι, μέ ἄλ­λα λό­για, στε­νή ἡ σχέ­ση τοῦ δόγ­μα­τος μέ τήν ἠ­θι­κή, ὅ­πως τήν ἐ­κλαμ­βά­νει ἡ ὀρ­θό­δο­ξη θε­ο­λο­γί­α, ταυ­τί­ζο­ντάς την μέ τήν ἀ­σκη­τι­κή. Ἡ ἀ­σκη­τι­κή μέ­θο­δος συ­νί­στα­ται στήν προ­σπά­θεια γιά κά­θαρ­ση καί ὁ­δη­γεῖ στόν φω­τι­σμό. Ἔ­τσι ἐ­πι­τυγ­χά­νε­ται ὁ δια­χω­ρι­σμός τῆς λο­γι­κῆς ἀ­πό τήν νο­ε­ρά ἐ­νέρ­γεια, φω­τί­ζε­ται ὁ ἐ­σκο­τι­σμέ­νος νοῦς καί ἐ­γκα­θι­δρύ­ε­ται ἡ νο­ε­ρά προ­σευ­χή. Ὁ ἄν­θρω­πος τό­τε εἶ­ναι σέ θέ­ση νά βι­ώ­ση τό δόγ­μα καί νά φθά­ση στήν θέ­ω­ση. Ἡ ἐ­μπει­ρι­κή βά­ση τῆς δογ­μα­τι­κῆς εἶ­ναι τε­λι­κά ἡ βά­ση τῆς πνευ­μα­τι­κῆς ζω­ῆς ἡ ὁ­ποί­α νο­εῖ­ται στό πλαί­σιο τῆς ἐκ­κλη­σια­στι­κῆς ζω­ῆς.

Ἡ ἐ­μπει­ρί­α τῆς ἀ­πο­κα­λύ­ψε­ως, τῆς θε­ώ­σε­ως δη­λα­δή, εἶ­ναι ἡ ἐ­μπει­ρί­α τῆς Πε­ντη­κο­στῆς. Ἡ θε­ο­λο­γί­α εἶ­ναι ἔκ­φρα­ση θε­ο­πτί­ας ἀλ­λά δέν ταυ­τί­ζε­ται μα­ζί της, ἀ­φοῦ στήν κα­τά­στα­ση τῆς θε­ο­πτί­ας ἡ θε­ο­λο­γί­α ὑ­περ­βαί­νε­ται. Στήν βί­ω­ση τῆς ἐ­μπει­ρί­ας αὐ­τῆς ὁ πι­στός ὁ­δη­γεῖ­ται μέ­σῳ τῆς ὑ­πα­κο­ῆς σέ ἔ­μπει­ρο Πνευ­μα­τι­κό Πα­τέ­ρα. Ἡ πνευ­μα­τι­κή πα­τρό­τη­τα καί ἡ θε­ρα­πευ­τι­κή της διά­στα­ση εἶ­ναι τό στοι­χεῖ­ο πού συν­δέ­ει τούς φο­ρεῖς τῆς ἀ­πο­κα­λύ­ψε­ως, τούς θε­ου­μέ­νους διά μέ­σου τῶν αἰ­ώ­νων, τούς θε­ό­πτες τῆς Πα­λαι­ᾶς καί τῆς Και­νῆς Δια­θή­κης. Ἡ δια­φο­ρά τους ἔ­γκει­ται τό γε­γο­νός ὅ­τι οἱ θε­ού­με­νοι τῆς Πα­λαι­ᾶς Δια­θή­κης (Προ­φῆ­τες) βι­ώ­νουν τήν ἀ­πο­κά­λυ­ψη τοῦ ἀ­σάρ­κου Λό­γου, ἐ­νῶ οἱ θε­ού­με­νοι τῆς Και­νῆς Δια­θή­κης (Ἀ­πό­στο­λοι, Πα­τέ­ρες καί ὅ­λοι οἱ ἅ­γιοι) ἔ­χουν ἐ­μπει­ρί­α τοῦ σε­σαρ­κω­μέ­νου Λό­γου. Ἡ θε­ο­πνευ­στί­α εἶ­ναι ἐ­πί­σης κοι­νό τους γνώ­ρι­σμα, καί αὐ­τό ση­μαί­νει ὅ­τι εἶ­ναι ἀ­πλα­νεῖς θε­ο­λό­γοι. Τό ἀ­λά­θη­το τῶν Οἰ­κου­με­νι­κῶν Συ­νό­δων, οἱ ὁ­ποῖ­ες θέ­τουν τά δόγ­μα­τα, ὅ­ταν οἱ πε­ρι­στά­σεις τό ἀ­παι­τή­σουν (ἐμ­φά­νι­ση αἱ­ρέ­σε­ων) ἀ­ντλεῖ­ται ἀ­πό τό ἀ­λά­θη­το καί τό ἀ­πλα­νές ὁ­ρι­σμέ­νων θε­ο­πτῶν Πα­τέ­ρων πού συμ­με­τεῖ­χαν σΆ αὐ­τές. Ἡ θε­ο­πνευ­στί­α τῶν φο­ρέ­ων τῆς ἀ­πο­κα­λύ­ψε­ως ἀλ­λά καί τῶν «μνη­μεί­ων» της (Ἁ­γί­α Γρα­φή καί Ἱ­ε­ρά Πα­ρά­δο­ση) πού ἀ­πο­τε­λοῦν δι­κά τους ἔρ­γα, δέν ἰ­σχύ­ει κα­τά λέ­ξη καί ἀ­φο­ρᾶ μό­νο τά θέ­μα­τα πε­ρί Θε­οῦ, θέ­μα­τα πνευ­μα­τι­κῆς κα­θο­δή­γη­σης καί ὄ­χι ἐ­πι­στη­μο­νι­κά ἤ ἄλ­λα ζη­τή­μα­τα.

Εἶ­ναι φα­νε­ρό ὅ­τι ὁ θε­ο­λο­γι­κός λό­γος τοῦ π. Ἰ­ω­άν­νη προ­χω­ρά­ει σέ το­μές καί ξε­δια­λύ­νει πα­ρε­ξη­γή­σεις δια­λύ­ο­ντας τά θο­λά ση­μεῖ­α. Ἕ­να ἀ­κό­μα τέ­τοιο ση­μεῖ­ο ἀ­φο­ρᾶ τά «μνη­μεῖ­α τῆς ἀ­πο­κα­λύ­ψε­ως», τά ὁ­ποῖ­α δέν ταυ­τί­ζο­νται μέ τήν ἀ­πο­κά­λυ­ψη, ἀ­φοῦ πε­ρι­έ­χουν κτι­στά ρή­μα­τα. Πη­γή τῆς πί­στε­ως εἶ­ναι ἡ ἀ­πο­κά­λυ­ψη, ἡ βί­ω­ση τῶν ἀρ­ρή­των ρη­μά­των καί ὄ­χι τά μνη­μεῖ­α της. Σκο­πός τῶν κτι­στῶν ρη­μά­των, τῶν «μνη­μεί­ων», εἶ­ναι ἡ θε­ρα­πεί­α τοῦ ἀν­θρώ­που, ἡ κά­θαρ­ση, ὁ φω­τι­σμός καί ἡ θέ­ω­σή του. Αὐ­τός εἶ­ναι καί ὁ πυ­ρή­νας τῆς ὀρ­θό­δο­ξης πα­ρά­δο­σης, ἡ βα­θύ­τε­ρη οὐ­σί­α της καί ὄ­χι ἡ συ­ντη­ρη­τι­κή διά­σω­ση κά­ποιων ἐ­ξω­τε­ρι­κῶν τύ­πων πού δέν ἔ­χουν δύ­να­μη καί δυ­να­μι­κή προ­κει­μέ­νου νά προσ­λη­φθοῦν θε­ρα­πευ­τι­κά ἀ­πό τόν σύγ­χρο­νο ἄν­θρω­πο.

Λεπτομέρειες
 
Κωδικός ΠΕ 1079
Ποσότητα Διαθέσιμo
Βάρος 0.92 kgr
Διαστάσεις 16.5 χ 25
Σελίδες 374 ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
ISBN 978-960-7070-69-2
Συγγραφέας ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
Επιμέλεια ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ( ΠΕΛΑΓΙΑΣ ) ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΘΗΒΩΝ
Έκδοση ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ( ΠΕΛΑΓΙΑΣ ) ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΘΗΒΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010
Εκπτωση (e-morfi) -20%
Τιμή: €22.21

Επιλογές
 
Ποσότητα

Προσθήκη στο καλάθι
        
Προσθήκη στην επιθυμητή λίστα


 

Προτείνετέ το σε ένα φίλο
 
Το όνομά σας: *
Το email σας: *
email παραλήπτη: *

Προτείνετέ το σε ένα φίλο
 

Λίστα συστάσεων
 
Οι πελάτες που αγόρασαν το παραπάνω προϊόν αγόρασαν επίσης τα ακόλουθα προϊόντα:  

Απόψεις Πελατών
 
Ψηφοφορία Πελατών


Ψηφοφορία Πελατών

 

Ψηφοφορία Πελατών

Αξιολογήστε!


Σχόλια πελατών


Δεν υπάρχουν σχόλια για το προϊόν.

Προσθέστε τα σχόλιά σας εδώ
Το όνομά σας: *
Το μήνυμά σας: *

Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην εικόνα:

¶λλος κωδικός
Προσθήκη σχολίων για το συγκεκριμένο προϊόν
 
 

Εκτυπώσιμη σελίδα 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Προχωρημένη Αναζήτηση


Χρήστες Online
429 ανώνυμοι χρήστες

Το καλάθι σας
Το καλάθι είναι άδειο
 
Δείτε το καλάθι
Αγορά
Λίστα Αγαπημένων μου
Ιστορικό των παραγγελιών

Μέλη
Όνομα Χρήστη

Κωδικός

Εισαγωγή 
Εγγραφή 
Copyright © 2007-2020 Morfi Editions
By Falconet - Internet Solutions