Αρχική                   Ποιοί Είμαστε                  Χρήσιμα Links
 
Γλώσσα:

Κατηγορίες
Βιβλία
Αγία Γραφή
Αντιαιρετικά-Εποικοδομητικά
Βίοι Αγίων-Ασκητικά
Δογματικά-Κατήχηση-Πατρολογία-Ποιμαντικά-Φιλοκαλία
Ελληνισμός
Επίκαιροι τίτλοι
Θύραθεν-Γενικώς
Ιστορία-Δίκαιο
Λατρεία-Λειτουργικά-Προσευχητάρια-Ακολουθίες
Λογοτεχνία
Μαγειρική
Μουσική
Νέες Εκδόσεις-Πρός εκδοσιν
Ξενόγλωσσα
Παιδί
Περιοδικά
Πολυμέσα
Προτεινόμενα-Προσφορές
Σύγχρονος προβληματισμός-Επιστήμη-Γενικά
Ταξίδι-Θρησκευτικός τουρισμός
Τέχνη-Αγιογραφία-Εικόνες
Υμνογραφία - Ακολουθίες
Μοναστηριακά
Εκκλησιαστικά

Bestsellers
1. ΟΙ ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΑΠΟΛΛΛΩΝ ΚΑΙ ΣΙΒΥΛΛΕΣ - ΣΚΑΡΛΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ
2. ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑΝΩΦ - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΝΙΣ BREIDEL
3. ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΡΩΜΗ , ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
4. ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
5. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΨΙ1 - ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΕΝ ΤΩ ΠΕΡΙΟΔΙΚΏ ''ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ'' , ΜΑΡΤΙΟΣ 1901 - ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
7. ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΑΛΙΚΗ, Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ
8. ΥΜΝΟΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ , ΑΓΙΟΜΕΤΕΩΡΙΤΙΚΟΣ - ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ

Έξυπνες Λύσεις
Δωροεπιταγές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επικοινωνία
Όροι και Προυποθέσεις συναλλαγής
Ασφάλεια Αγορών-Προσωπικά Δεδομένα

:: Εκδόσεις Μορφή :: :: Βιβλία :: Ιστορία-Δίκαιο :: Εκκλησιαστική Ιστορία :: ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ , ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ , ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ , ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ 
Στό πα­ρόν βι­βλί­ο ἐ­πι­χει­ρεῖ­ται μέ ἁ­πλό καί αὐ­θε­ντι­κό τρό­πο ἡ βι­ο­γρα­φι­κή πα­ρου­σί­α­ση, μέ στοι­χεῖ­α ἀ­πό ἐ­πι­στο­λές τρι­ῶν προ­σώ­πων. Πρό­κει­ται γι­ά τούς γο­νεῖς τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Ναυ­πά­κτου καί Ἁ­γί­ου Βλα­σί­ου κ. Ἱ­ε­ρο­θέ­ου, Σω­τή­ρι­ο καί Εὐ­τυ­χί­α καί τήν Πα­ρα­σκευ­ή Κα­ρα­γι­άν­νη, θεί­ας του.

Πα­ρου­σι­ά­ζο­νται ἐ­πί­σης με­ρι­κά στοι­χεῖ­α ἀ­πό τήν ζω­ή καί τήν δρά­ση τοῦ ἀ­ει­μνή­στου π. Βε­νε­δί­κτου Πε­τρά­κη, στρα­τι­ω­τι­κοῦ ἱ­ε­ρέ­α στόν πό­λε­μο τοῦ '40, Πνευ­μα­τι­κοῦ Πα­τέ­ρα τῶν γο­νέ­ων τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του καί τῆς θεί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς, Ἱ­ε­ρο­κή­ρυ­κα Ἀ­γρι­νί­ου καί Ἰ­ω­αν­νί­νων, στόν ὁ­ποῖ­ο «εὐ­γνω­μό­νως» ἀ­φι­ε­ρώ­νε­ται τό πα­ρόν βι­βλί­ο.

Μέ­σα σέ μι­ά ἐ­πο­χή πού δι­α­κρί­νε­ται ἀ­πό τήν ἰ­δι­ο­τέ­λει­α καί τόν ἀ­το­μι­κι­σμό, πού σπά­νι­α συ­να­ντοῦ­με ὑ­πο­μο­νή, εἰ­λι­κρί­νει­α στήν ἀ­γά­πη καί μα­κρο­θυ­μί­α, θε­ω­ροῦ­με ὅ­τι οἱ βι­ο­γρα­φί­ες πού πα­ρου­σι­ά­ζο­νται στό πα­ρόν βι­βλί­ο θά με­τα­φέ­ρουν πολ­λά πνευ­μα­τι­κά μη­νύ­μα­τα στόν ἀ­να­γνώ­στη.

Ἀ­πό τίς ἐ­πι­στο­λές τῶν γο­νέ­ων τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του, πού εἶ­ναι ἐ­ξο­μο­λο­γη­τι­κές καί χαί­ρε­σαι νά τίς δι­α­βά­ζης, δι­α­κρί­νε­ται ἔ­ντο­να ἡ ἐ­σω­τε­ρι­κή πνευ­μα­τι­κή τους ζω­ή καί ἡ προ­σω­πι­κό­τη­τά τους, ὁ πλού­σι­ος ψυ­χι­κός τους κό­σμος καί ὁ εὐ­αί­σθη­τος τρό­πος συ­μπε­ρι­φο­ρᾶς καί ἀ­γά­πης πρός τά παι­δι­ά τους. Χα­ρα­κτη­ρί­ζο­νται ἀ­πό εἰ­λι­κρί­νει­α, ἁ­πλό­τη­τα καί αὐ­θε­ντι­κό­τη­τα. Εἶ­ναι στήν κυ­ρι­ο­λε­ξί­α «ξε­σπά­σμα­τα καρ­δι­ᾶς».

Ἄν­θρω­ποι πτω­χοί καί ἁ­πλοί, ἀλ­λά ἔ­ντι­μοι. Μέ ἐκ­κλη­σι­α­στι­κό ἦ­θος καί φρό­νη­μα, μέ ἀ­κλό­νη­τη πί­στη στόν Θε­ό, ἔ­χο­ντας πνευ­μα­τι­κή παι­δεί­α καί βι­ώ­μα­τα ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς ζω­ῆς. Ἄν­θρω­ποι μέ ἐ­σω­τε­ρι­κή πνευ­μα­τι­κή εὐ­αι­σθη­σί­α, πού γνώ­ρι­ζαν πῶς νά γε­μί­σουν τήν ψυ­χή τους μέ τήν πα­ρου­σί­α τοῦ Θε­οῦ. Ἄν­θρω­ποι τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Πα­ρα­δό­σε­ως, ἄν­θρω­ποι τοῦ Θε­οῦ.

Τί νά θαυ­μά­ση κα­νείς; Τήν ὑ­πο­μο­νή μέ­σα στήν πτω­χεί­α καί τήν ἀ­νερ­γί­α, στίς ἀρ­ρώ­στι­ες, στίς δύ­σκο­λες κοι­νω­νι­κές συν­θῆ­κες καί στίς ποι­κί­λες δο­κι­μα­σί­ες τῆς ζω­ῆς;

Τόν φό­βο τοῦ Θε­οῦ καί τήν μνή­μη τοῦ θα­νά­του; Τήν κοι­νή πο­ρεί­α στήν ζω­ή καί τόν θά­να­το πα­ρά τίς δυ­σκο­λί­ες καί τήν δι­α­φο­ρε­τι­κό­τη­τα τοῦ χα­ρα­κτή­ρα; Τήν ἀ­κλό­νη­τη ἐ­μπι­στο­σύ­νη τους στήν Πρό­νοι­α τοῦ Θε­οῦ;

Μέ τήν ἀ­νά­γνω­ση τῶν ἐ­πι­στο­λῶν καί τήν ἀ­νά­λυ­ση τοῦ πε­ρι­ε­χο­μέ­νου τους ἀ­πό τόν συγ­γρα­φέ­α γί­νε­ται φα­νε­ρή ἡ ἔ­ντο­νη πνευ­μα­τι­κή ζω­ή τῶν συ­ζύ­γων πρίν τόν γά­μο τους, ἀλ­λά καί μέ­σα στήν οἰ­κο­γέ­νει­α. Στίς δι­α­προ­σω­πι­κές τους σχέ­σεις δι­α­κρί­νο­νταν ἀ­πό σο­βα­ρό­τη­τα, ὑ­πευ­θυ­νό­τη­τα, σω­φρο­σύ­νη, εὐ­πρέ­πει­α καί σύ­νε­ση, ἀ­λη­θι­νή ἀ­γά­πη καί ἀρ­χο­ντι­ά.

Εἶ­ναι ἀ­δύ­να­το νά μή στα­θῆ κα­νείς στήν με­γά­λη ἀ­ρε­τή τῆς αὐ­το­μεμ­ψί­ας πού στό­λι­ζε τόν κ. Σω­τή­ρη, στήν μνή­μη τοῦ θα­νά­του καί στήν βα­θει­ά του με­τά­νοι­α, στήν σι­ω­πή του. Ἄν­θρω­πος αὐ­στη­ροῦ ἤ­θους, ἀ­νυ­πό­κρι­τος, αὐ­θόρ­μη­τος μέ με­γά­λη εὐ­αι­σθη­σί­α. Τα­πει­νός καί ἁ­πλός στήν συ­μπε­ρι­φο­ρά του, ἀ­φοῦ θε­ω­ροῦ­σε τόν ἑ­αυ­τό του «ἔ­σχα­τον πά­ντων καί ἁ­μαρ­τω­λόν». Δι­α­τε­θει­μέ­νος πά­ντα νά συγ­χω­ρή­ση κά­θε ἄν­θρω­πο, χω­ρίς νά τόν κρί­νη καί πρό­θυ­μος νά ἐ­νο­χο­ποι­ῆ τόν ἑ­αυ­τό του. Δι­α­κρι­νό­ταν ἀ­πό με­γά­λη ἀ­γά­πη στήν μο­να­χι­κή ζω­ή καί τά Μο­να­στή­ρι­α. Τήν τέ­λει­α ὑ­πα­κο­ή του στόν Πνευ­μα­τι­κό του Πα­τέ­ρα καί τήν μο­να­χι­κή του συ­νεί­δη­ση θά τήν ζή­λευ­αν καί οἱ κα­λοί Μο­να­χοί. Στίς ἐ­πι­στο­λές του πε­ρι­γρά­φει τήν φα­νε­ρή ἐ­πέμ­βα­ση τοῦ Θε­οῦ στήν ζω­ή του κα­τά τήν δι­άρ­κει­α μά­λι­στα τοῦ πο­λέ­μου.

Ἡ κ. Εὐ­τυ­χί­α εἶ­χε μι­ά καρ­δι­ά γε­μά­τη πί­στη στόν Θε­ό καί ἀ­γά­πη γι­ά ὅ­λο τόν κό­σμο. Εὐ­γνώ­μων στήν συ­μπε­ρι­φο­ρά της καί ἀ­νε­ξί­κα­κη. Ἀ­πέ­ρα­ντη ἡ ὑ­πο­μο­νή της καί ἡ καρ­τε­ρί­α στήν πε­ρί­ο­δο τῆς ἀ­σθε­νεί­ας της. Προ­σευ­χό­ταν πο­λύ καί δο­ξο­λο­γοῦ­σε τόν Θε­ό. Ἤ­ξε­ρε νά ἀ­να­θέ­τη ὅ­λα τά προ­βλή­μα­τά της στόν Θε­ό καί δε­χό­ταν εὐ­χά­ρι­στα τήν Πρό­νοι­ά Του στήν ζω­ή της λέ­γο­ντας «δέν εἶ­μαι ἄ­ξι­α νά Τόν δο­ξά­ζω» Δι­έ­θε­τε πολ­λά χα­ρί­σμα­τα καί δι­οι­κη­τι­κές ἱ­κα­νό­τη­τες. Ἦ­ταν ὀρ­γα­νω­τι­κή καί φι­λό­ξε­νη. Ἐν­δι­α­φε­ρό­ταν γι­ά ὅ­λους μέ ἀ­γά­πη, εὐ­αι­σθη­σί­α, τρυ­φε­ρό­τη­τα, μέ δι­ά­κρι­ση καί ἀρ­χο­ντι­ά.

Πολ­λά ἀ­πο­σπά­σμα­τα τῶν ἐ­πι­στο­λῶν τους πρός τόν Σε­βα­σμι­ώ­τα­το ἔ­χουν παι­δα­γω­γι­κό χα­ρα­κτή­ρα καί δέν θά ἦ­ταν ὑ­περ­βο­λή ὅ­τι με­ρι­κά ἀ­πό αὐ­τά μπο­ροῦν νά χα­ρα­κτη­ρι­σθοῦν ὑ­πο­δείγ­μα­τα χρι­στι­α­νι­κῆς ἀ­γω­γῆς. Ἄν­θρω­ποι, χω­ρίς ἰ­δι­αί­τε­ρη ἐκ­παί­δευ­ση, ἀλ­λά ἔ­χο­ντας ὀρ­θό­δο­ξη παι­δεί­α καί ζω­ή, κα­τόρ­θω­σαν νά μορ­φώ­σουν προ­σω­πι­κό­τη­τες δι­ό­τι, ὅ­πως ἔ­χει γρά­ψει σέ ἄλ­λο ἔρ­γο του ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος, «ὅ­ταν δι­α­παι­δα­γω­γῆ κα­νείς, δέν με­τα­φέ­ρει ἁ­πλῶς τίς γνώ­σεις πού τυ­χόν κα­τέ­χει, ἀλ­λά αὐ­τό πού εἶ­ναι ὁ ἴ­δι­ος». Ἐξ ἄλ­λου εἶ­ναι κοι­νῶς ἀ­πο­δε­δειγ­μέ­νο ὅ­τι συμ­βάλ­λει κα­τά πο­λύ στήν ἀ­νά­πτυ­ξη τοῦ παι­δι­οῦ τό πε­ρι­βάλ­λον στό ὁ­ποῖ­ο με­γα­λώ­νει καί οἱ ἀρ­χές ἀ­πό τίς ὁ­ποῖ­ες δι­α­πνέ­ε­ται.

Ὅ­σον ἀ­φο­ρᾶ τήν Πα­ρα­σκευ­ή Κα­ρα­γι­άν­νη (ἀ­δελ­φή τῆς μη­τέ­ρας τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του) πρό­κει­ται γι­ά μι­ά γυ­ναί­κα πού ἀ­να­τρά­φη­κε μέ τά νά­μα­τα τῆς Ἑλ­λη­νορ­θο­δό­ξου Πα­ρα­δό­σε­ως καί ἀ­φι­ε­ρώ­θη­κε ὁ­λο­κλη­ρω­τι­κά στόν Θε­ό καί τό ἔρ­γο τῆς προ­σφο­ρᾶς καί τῆς θυ­σί­ας.

Ἐρ­γά­σθη­κε κα­τά τήν πε­ρί­ο­δο τοῦ ἐμ­φυ­λί­ου πο­λέ­μου, ὡς ἀ­δελ­φή νο­σο­κό­μος, στό Ἀ­γρί­νι­ο καί ἔ­πει­τα στήν Ἀ­θή­να. Προι­κι­σμέ­νη μέ πολ­λά ψυ­χι­κά καί πνευ­μα­τι­κά προ­σό­ντα τά ὁ­ποῖ­α δι­έ­θε­σε ἀ­πό τήν μι­κρή της ἡ­λι­κί­α στό ἔρ­γο τῆς χρι­στι­α­νι­κῆς ἀ­γά­πης, ἀλ­λά καί μέ με­γά­λα δι­οι­κη­τι­κά χα­ρί­σμα­τα συν­δυ­α­σμέ­να μέ σπά­νι­α εὐ­γέ­νει­α καί ἀ­ξι­ο­θαύ­μα­στη ἁ­πλό­τη­τα.

Μέ­σα ἀ­πό τίς ἐ­πι­στο­λές της πρός τόν Σε­βα­σμι­ώ­τα­το, ὁ ἀ­να­γνώ­στης θά δι­α­κρί­νη τήν ἁ­γνό­τη­τα καί ἁ­πλό­τη­τα τῶν δι­α­θέ­σε­ών της στήν κά­θε ἐκ­δή­λω­ση καί συ­μπε­ρι­φο­ρά, τήν καρ­δι­α­κή της εὐ­αι­σθη­σί­α, τήν θυ­σι­α­στι­κή της ἀ­γά­πη πού τήν συ­νό­δευ­αν σέ ὅ­λη της τήν ζω­ή, τήν ὑ­πα­κο­ή καί τήν τα­πεί­νω­σή της, τήν βα­θει­ά εὐ­γνω­μο­σύ­νη πρός τούς εὐ­ερ­γέ­τες της. Γί­νε­ται κα­τα­νο­η­τό ὅ­τι ἦ­ταν ἕ­νας ἄν­θρω­πος πού «ἀ­γα­ποῦ­σε ἀ­λη­θι­νά καί παρ­θε­νι­κά τόν Θε­ό» καί γι­ά ποι­ό λό­γο τήν ἀ­πο­κα­λεῖ ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος «γνή­σι­α μο­να­χή χω­ρίς κου­ρά».

Θε­ω­ροῦ­με ὅ­τι ἦ­ταν ἱ­ε­ρό κα­θῆ­κον καί χρέ­ος ἡ ἔκ­δο­ση αὐ­τοῦ τοῦ βι­βλί­ου. Ἀ­πο­τε­λεῖ ἔν­δει­ξη τι­μῆς καί σε­βα­σμοῦ. Εἶ­ναι μνη­μό­συ­νο εὐ­γνω­μο­σύ­νης σέ «μι­ά ζω­ή τί­μι­α καί ἐν­συ­νεί­δη­τη, πο­τι­σμέ­νη στά νά­μα­τα τῆς εὐ­σε­βεί­ας», σέ με­τα­μορ­φω­μέ­νες ὑ­πάρ­ξεις, πού δέν γεν­νή­θη­καν μό­νο σω­μα­τι­κά, ἀλ­λά καί πνευ­μα­τι­κά, κά­νο­ντας τόν ἑ­αυ­τό τους ζω­ντα­νή ἐ­πι­στο­λή «ἀ­να­γι­νω­σκο­μέ­νη καί γι­νω­σκο­μέ­νη ὑ­πό πά­ντων ἀν­θρώ­πων».

Λεπτομέρειες
 
Κωδικός ΠΕ 1064
Ποσότητα Διαθέσιμo
Βάρος 1.01 kgr
Διαστάσεις 17 Χ 24
Σελίδες 504
ISBN 978-960-7070-57-9
Συγγραφέας ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
Έκδοση ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑΣ - ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΘΗΒΩΝ - 2007
Εκπτωση (e-morfi) -20%
Τιμή: €12.06

Επιλογές
 
Ποσότητα

Προσθήκη στο καλάθι
        
Προσθήκη στην επιθυμητή λίστα


 

Προτείνετέ το σε ένα φίλο
 
Το όνομά σας: *
Το email σας: *
email παραλήπτη: *

Προτείνετέ το σε ένα φίλο
 

Λίστα συστάσεων
 
Οι πελάτες που αγόρασαν το παραπάνω προϊόν αγόρασαν επίσης τα ακόλουθα προϊόντα:  

Απόψεις Πελατών
 
Ψηφοφορία Πελατών


Ψηφοφορία Πελατών


Ψηφοφορία Πελατών

Αξιολογήστε!


Σχόλια πελατών


Δεν υπάρχουν σχόλια για το προϊόν.

Προσθέστε τα σχόλιά σας εδώ
Το όνομά σας: *
Το μήνυμά σας: *

Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην εικόνα:

Άλλος κωδικός
Προσθήκη σχολίων για το συγκεκριμένο προϊόν
 
 

Εκτυπώσιμη σελίδα 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Προχωρημένη Αναζήτηση


Χρήστες Online
406 ανώνυμοι χρήστες

Το καλάθι σας
Το καλάθι είναι άδειο
 
Δείτε το καλάθι
Αγορά
Λίστα Αγαπημένων μου
Ιστορικό των παραγγελιών

Μέλη
Όνομα Χρήστη

Κωδικός

Εισαγωγή 
Εγγραφή 
Copyright © 2007-2020 Morfi Editions
By Falconet - Internet Solutions